പ്രണയിക്കാൻ വയ്യെന്റെ ഹൃദയമേ പകുതിയും കൊണ്ട് പറന്നെന്റെ സൗഹൃദത്തിന്റെ പക്ഷികൾ

ബൈറ്റ്സ് ലഭ്യമല്ല

ബൈറ്റ്സ് ലഭ്യമല്ല