എനിക്ക് തോന്നിയ ചിന്തകൾ മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുന്നവൾ...

Chithra Chithu മാതൃഭാരതി പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ചു ഒരു അപ്‌ഡേറ്റ് പോസ്റ്റുചെയ്‌തു മലയാളം Romance
3 ആഴ്ച മുമ്പ്

ഒരുപാട് പൂക്കൾ ഒരു ചെടിയിൽ പൂക്കും പക്ഷെ എന്തോ എന്നിൽ
ഓരേ ഒരു പ്രണയം മാത്രമേ പൂക്കുകയുള്ളു...

-Chithra Chithu

Chithra Chithu മാതൃഭാരതി പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ചു ഒരു അപ്‌ഡേറ്റ് പോസ്റ്റുചെയ്‌തു മലയാളം Romance
1 മാസം മുമ്പ്

നിൻ അരികിൽ ഉള്ളപ്പോൾ ഞാൻ ഒരാളെ എനിക്ക് എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയും എന്നറിഞ്ഞു....
നീ എന്നിൽ നിന്നും അകന്നപ്പോൾ സ്വയം എന്നെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയും എന്നും പഠിച്ചു..

-Chithra Chithra

കൂടുതൽ വായിക്കുക
Chithra Chithu മാതൃഭാരതി പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ചു ഒരു അപ്‌ഡേറ്റ് പോസ്റ്റുചെയ്‌തു മലയാളം Romance
1 മാസം മുമ്പ്

ഒരു യാത്ര ചെയ്തു നിന്നെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച എനിക്ക് മനസിലായില്ല അതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ എന്റെ മനസ്സ് നിന്നെ കാണിച്ചു തരുന്നു എന്ന്

-Chithra Chithra

കൂടുതൽ വായിക്കുക
Chithra Chithu മാതൃഭാരതി പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ചു ഒരു അപ്‌ഡേറ്റ് പോസ്റ്റുചെയ്‌തു മലയാളം Motivational
1 മാസം മുമ്പ്

ആണെന്നും പെണ്ണെന്നും വെത്യാസം ഇല്ലാത്ത ഓരേ ഒരു ബന്ധം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്...

എന്റെ കാമുകി എന്റെ കാമുകൻ,എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ ഭർത്താവ്,എന്റെ അമ്മ എന്റെ അച്ഛൻ,എന്റെ അനുജത്തി എന്റെ ചേട്ടൻ... ഇങ്ങിനെ തരം തിരിക്കാതെ ഓരേ ഒരു ബന്ധം

എന്റെ ഫ്രണ്ട്

-Chithra Chithra

കൂടുതൽ വായിക്കുക
Chithra Chithu മാതൃഭാരതി പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ചു ഒരു അപ്‌ഡേറ്റ് പോസ്റ്റുചെയ്‌തു മലയാളം Romance
1 മാസം മുമ്പ്

നീ എവിടെ പോയാലും എത്ര ദൂരം പോയാലും നീ എന്നിൽ ഉണ്ടെന്ന തിരിച്ചറിവിൽ ഞാൻ ജീവിക്കും ഈ ആയുസ് മുഴുവനും

-Chithra Chithra

കൂടുതൽ വായിക്കുക
Chithra Chithu മാതൃഭാരതി പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ചു ഒരു അപ്‌ഡേറ്റ് പോസ്റ്റുചെയ്‌തു മലയാളം Motivational
2 മാസം മുമ്പ്

എല്ലാ പെണ്ണും ഭദ്ര കളിയാണ് അവളെ നിങ്ങൾ ശല്യം ചെയാതിരുന്നാൽ... അവളിലെ സ്ത്രീത്വം മറച്ചും വെയ്ക്കും ക്കാലം വരെ ഭൂമി ശാന്തസ്വാരൂപിണിയാണ്..ഓരോ പെണിനെയും അവളുടെ വികാരങ്ങളും മനസിലാക്കുക

by
chithu

കൂടുതൽ വായിക്കുക