ഞാൻ അനൂപ്, കുവൈറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. എഴുത്തു വായന ഇത് ജീവിതത്തോട് ചേർത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു .ഓൺലൈൻ മീഡിയകളിൽ എഴുതാറുണ്ട് .

    • 8.3k