സിൽക്ക് ഹൗസ് - 21

Chithra Chithu മാതൃഭാരതി പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ചു എഴുതിയത് മലയാളം Love Stories

സുഹൈറയുമായുള്ള ആസിഫിന്റെ മത്സരം അന്ന് മുതൽ തുടക്കം കുറിച്ചു എങ്കിലും സുഹൈറക്ക് ഒരു വഴിയും ഒരു പ്ലാനും കിട്ടിയിരുന്നില്ല അവരുടെ പ്രണയം നശിപ്പിക്കാൻ... അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ചാരുവിന്റെയും ആസിഫിന്റെയും പ്രണയം കൂടുതൽ കൂടുതലൽ ബലമുള്ളതായി അവരെ പിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നെ രീതിയിലും... എന്തു ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ സുഹൈറ ദിനങ്ങൾ തള്ളി നീക്കി... അങ്ങനെ ...കൂടുതൽ വായിക്കുക