ഈ നിമിഷമാണ് എന്റെ അവസാനം എങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ചിരിക്കാനാണെനിക്കിഷ്ടം.