കല്യാണ വീട്ടിലെ പ്രണയം - 1

Salu എഴുതിയത് മലയാളം Love Stories

കല്യാണ വീട്ടിലെ പ്രണയം. 1മലപ്പുറത്തെ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണ വീടുകൾ ഒരു പ്രത്യേക ഹരം തന്നെയാണ്... കൂടിക്കാണും..ല്ലെ.? പലരുടെയും അനുഭവ കഥ ആയിരിക്കും ഇത്... പെങ്ങൾ വീട് വിട്ട് പോവുന്ന വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിലും ആദ്യാമായി ...കൂടുതൽ വായിക്കുക