ശാപം ( The Curse)

farheen മാതൃഭാരതി പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ചു എഴുതിയത് മലയാളം Horror Stories

വളരെക്കാലം മുമ്പ്, വലിയ വനത്തിന്റെ അരികിൽ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമം ഉണ്ടായിരുന്നു. മിക്കപ്പോഴും സമാധാനപരമായ ഒരു ഗ്രാമമായിരുന്നു ഇത്, പക്ഷേ ഗ്രാമവാസികൾ ലോബിസോണിനെ ഭയന്ന് ജീവിച്ചിരുന്നു, അവർ വനത്തിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ലോബിസോൺ ഇരുണ്ട സൃഷ്ടികളായിരുന്നു, പകുതി മനുഷ്യനും പകുതി ചെന്നായയും ആയിരുന്നു, ഓരോ പൗർണ്ണമിയിലും മനുഷ്യ ജഡത്തെ തേടി ഈ ജീവികൾ കാട്ടിൽ ...കൂടുതൽ വായിക്കുക