പ്രവാസി

STORY HUB എഴുതിയത് മലയാളം Short Stories

Part 1❣M.A.P.K❣✈ *പ്രവാസി*✈തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവാസി എന്ന് മുദ്രകുത്തി ജീവിച്ചു തീർക്കുന്ന ഒരുപാട് പേർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. ഈ കഥ അവർക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു."ഒരിക്കൽ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു കത്തെഴുതി, ഇതിൽ പ്രധാനമായും പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു പ്രവാസിയുടെ ഭാര്യയായി ജീവിക്കണം.... ഇതിലൂടെ ആ സ്ത്രീ അർത്ഥമാക്കിയത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. പ്രവാസികൾ എന്നും പണക്കാരാണ് അവരിൽനിന്ന് ...കൂടുതൽ വായിക്കുക