എവിടെനിന്നോ എവിടേക്കോ ഒരു തീവണ്ടി

Cherian Joseph എഴുതിയത് മലയാളം Short Stories

എവിടെനിന്നോ എവിടേക്കോ ഒരു തീവണ്ടി ഏകാന്തവും വിജനവുമായ തുരുത്തിൽ നരച്ച മഞ്ഞ നിറത്തിൽറയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വിളറി നിന്നു . വില്ലി സായിപ്പ് സ്റ്റേഷനിൽഎത്തുമ്പോഴേക്കും ചന്ദ്രൻ ചത്തു ...കൂടുതൽ വായിക്കുക