നിശ്ശബ്ദം

Darshita Babubhai Shah മാതൃഭാരതി പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ചു എഴുതിയത് മലയാളം Poems

വിജയിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വിജയി പന്തയം കാണിക്കും. നിങ്ങളെയും നിങ്ങളെയും പുഞ്ചിരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യത്തിൽ ഞാൻ സന്തോഷം എഴുതാം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കൂ, എന്റെ മുത്തശ്ശിയെ ശ്രദ്ധിക്കൂ താമസിയാതെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ലൗകികത പഠിപ്പിക്കും ************************************* എന്റെ നിശബ്ദതയുടെ കാരണം എന്നോട് ചോദിക്കരുത്. നിങ്ങൾ എന്റെ നിരപരാധിത്വം ചോദിക്കരുത് ************************************* ...കൂടുതൽ വായിക്കുക