പ്രതീക്ഷ

Darshita Babubhai Shah മാതൃഭാരതി പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ചു എഴുതിയത് മലയാളം Poems

ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് ബാല്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങാം. ഓരോ നിമിഷവും, ഓരോ നിമിഷവും ഞാൻ സമാധാനത്തിന്റെ ശ്വാസം കണ്ടെത്തുന്നു. , ജീവൻ നിലച്ചു, ശ്വാസം തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. പ്രതീക്ഷയുടെ നൂലിൽ ഞാൻ തുന്നൽ തുടരും ഓരോ ദിവസവും ആഗ്രഹങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. രാത്രി മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ഉരുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ലോകം കാണുമ്പോൾ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ജ്വലിക്കുന്നത് അപ്പോഴും വേദന കൊണ്ട് ...കൂടുതൽ വായിക്കുക