തരണം

Darshita Babubhai Shah മാതൃഭാരതി പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ചു എഴുതിയത് മലയാളം Poems

ഹാർഫ്-ഒ-നവാൻ തരണ്ണും ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഒരു പാട്ടായി മാറുന്നതിലൂടെ, അത് ഒത്തുചേരലുകളെ അലങ്കരിക്കുന്നു. റഹ്ഗുസാർ-ഇ-ജീസ്തിൽ ഞങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടുക. അങ്ങനെ സമാധാനം ആത്മാവിൽ നിറയുന്നു. പ്രണയത്തിൽ അടുപ്പം കൂടുമ്പോൾ പിന്നെ ഹൃദയമിടിപ്പുകളെ ജീവസുറ്റതാക്കുന്നു ചോർച്ച കൂടുതൽ ആഴത്തിലാകുന്നു. സൗഹൃദത്തിൽ നിന്നാണ് സ്നേഹം ഉടലെടുക്കുന്നത് പാട്ടുകളിലും ഗസലുകളിലും രാവണി വരുന്നു. അപ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ ...കൂടുതൽ വായിക്കുക