സിൽക്ക് ഹൗസ് - 20

Chithra Chithu മാതൃഭാരതി പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ചു എഴുതിയത് മലയാളം Love Stories

"എനിക്ക് നിന്നിൽ നിന്നും വേണ്ടത് ഇത് അല്ല പകരം നിന്റെ സ്നേഹം മാത്രമാണ്... നി നിന്നെ തരുന്നതില്ലോ..ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കുന്നതില്ലോ അല്ല എനിക്കുള്ള സമ്മാനം അത് നിന്റെ സ്നേഹം മാത്രാമാണ് അതിനേക്കാൾ വലുതായി ഒന്നുമില്ല ഒന്നുo..." ആസിഫ് പറഞ്ഞത് കേട്ടതും ചാരു ഒന്നൂടെ മുറുകെ കെട്ടിപിടിച്ചു... അവന്റെ മാറിൽ അവന്റെ ശരീരം മണവും ആസ്വദിച്ചു ...കൂടുതൽ വായിക്കുക