ക്രൈം സിൻഡിക്കേറ്റ്

Sreekanth Navakkode മാതൃഭാരതി പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ചു എഴുതിയത് മലയാളം Drama

ക്രൈം സിൻഡിക്കേറ്റ് ............................ ഇന്ത്യയിലെ ക്രൈം മാഫിയയുടെ ചരിത്രം. ഗോവ ക്രൈം മാഫിയ: സംഘടിത അന്താരാഷ്ട്ര മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപാരികൾ. തദ്ദേശീയരായ ഇന്ത്യക്കാരും റഷ്യക്കാരും ഇസ്രായേലികളും നൈജീരിയക്കാരും മയക്കുമരുന്ന് പ്രഭുക്കന്മാരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മുംബൈ, ഗോവ തീരപ്രദേശങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇവർ കറുപ്പും മയക്കുമരുന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്. പഞ്ചാബ് മാഫിയ. അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം പഞ്ചാബിൽ സജീവമായ ഒരു സംഘടിത ...കൂടുതൽ വായിക്കുക