ഹരിതാർജ്ജുനം ? - 1️⃣

Athulya Chandrasekhar എഴുതിയത് മലയാളം Novel Episodes

?? ഹരിതർജ്ജുനം ?? ഭാഗം - 0️⃣1️⃣?????????????????? " ഇന്ന് എന്താണോ പുതിയ പ്രശനം......എന്തായാലും നിനക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ട്,രണ്ട് ചെറുക്കൻ മാർ ഒരേസമയം പ്രേമിക്കുന്നു....നിനക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒരാളെ അങ്ങു തിരഞ്ഞെടുത്ത പോരെ??? " " ഒന്ന് പൊടി ...അവന്മാർ 2ഉം എന്റെ ഫ്രണ്ട്‌സ് ആ..അതിനപ്പുറം ഒന്നുമില്ല നീ വന്നേ ഇന്ന ...കൂടുതൽ വായിക്കുക