ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട്..(part1)

Afthab Anwar️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️ മാതൃഭാരതി പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ചു എഴുതിയത് മലയാളം Fiction Stories

_ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട്_ Part 1.. Afthab anwar©️"ഹായ്... അല്ലൂ.... "അലെന് വാട്സ്ആപ്പിൽ അലീനയുടെ ചാറ്റിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം. അവന് അത് കണ്ടപാടെ തിരിച്ച് ഒരു ഹലോ ഇടേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുവരെ നടന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരാവർത്തി പുന:വിചിന്തനം നടത്തി ...കൂടുതൽ വായിക്കുക