കാലം മായ്ക്കേണ്ടത്

farheen എഴുതിയത് മലയാളം Love Stories

ആരോ ഇന്ന് വീണ്ടും ചോദിച്ചു -നിനക്കിപ്പോഴും അങ്ങോട്ടൊരുചായ് വുണ്ടല്ലേ-എന്ന് എനിക്ക് ദേഷ്യവും പരിഭവവും സ്നേഹവും വെറുപ്പും എല്ലാംഇന്നും അയാളോട് മാത്രമേ ഉള്ളു എന്ന് ഇവരെ ഞാനെങ്ങനെ പറഞ്ഞുമനസ്സിലാക്കാനാണ്. അല്ല, തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിട്ടും എന്റെ സ്നേഹം മുഴുവൻപിടിച്ചു വാങ്ങിയ അയാൾക് അത് തിരിച്ചറിയാൻകഴിഞിട്ടില്ലഎന്നിട്ടല്ലേ... * * * * * * * ...കൂടുതൽ വായിക്കുക