ആരാണു നമ്മൾ?

Sanoj Kv മാതൃഭാരതി പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ചു എഴുതിയത് മലയാളം Short Stories

കഥയിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പ്, NB1- ഈ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും തികച്ചും സാങ്കല്പികം അല്ല. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും മരിച്ചുപോയവരും ഒക്കെത്തന്നെയാണിവർ. NB2- ഈ ...കൂടുതൽ വായിക്കുക