മഴയെ സ്നേഹിച്ച പ്രാണൻ

Charls Lorenz എഴുതിയത് മലയാളം Short Stories

ഉണങ്ങിവരണ്ട മരുഭൂമിയായി കിടന്നിരുന്ന ഹൃദയത്തിലേക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി വീണ മഞ്ഞു തുള്ളി..ഹൃദയ ധമനികൾക്കുള്ളിലെവിടെയോ നേരിയ ജീവന്റെ തുടിപ്പുണ്ടായി ...പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ചാറ്റൽ മഴ പെയ്തു ...വരണ്ടുകിടന്നിരുന്ന ഹൃദയ ധമനികൾ ആ ചാറ്റൽ മഴയിൽ കുതിർന്നു ...നേരിയ തുടിപ്പ് ചലനങ്ങളായി ...ചാറ്റൽ മഴ ശക്തിപ്പെട്ട് മഴയായ് പെയ്തു തുടങ്ങി ...ഹൃദയ ധമനിയിലെ ജീവന്റെ ചലനം ബലപ്പെട്ടു ...മുളപൊട്ടി ....”തോരാതെ ...കൂടുതൽ വായിക്കുക