അവനും അവളും - 1

yadukrishnan SP എഴുതിയത് മലയാളം Love Stories