അവളുടെ സിന്ദൂരം - 11

Aval മാതൃഭാരതി പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ചു എഴുതിയത് മലയാളം Women Focused

സ്വന്തം വീട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോഴും അവളുടെ വീടാണെന്ന് ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല.. അത് രണ്ടുപേരുടെയും കുടി പേരിലാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് അത് ആ പേപ്പറിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി.. അവൾക് അത് വേറെ ഏതോ വീടുപോലെയാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്.. വീട്ടിൽ എല്ലാം അവൾ നോക്കി നടത്തി.. സാമ്പത്തിക കാര്യമായാലും..വീട്ടിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത്അടുക്കളയിൽ പാകം ചെയ്യുന്നതായാലും വീടു വൃത്തി ആക്കി ...കൂടുതൽ വായിക്കുക