കുന്ദലത-നോവൽ - 12

Appu Nedungadi എഴുതിയത് മലയാളം Novel Episodes

ഇനി നമ്മുടെ കഥ ഇതുവരെ പ്രസ്താവിക്കാത്തതായ ഒരു സ്ഥലത്തു വെച്ചു തുടങ്ങേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.