ആ രാത്രികളിൽ..(part 2)

Afthab Anwar️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️ മാതൃഭാരതി പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ചു എഴുതിയത് മലയാളം Fiction Stories

_അന്നേ രാത്രികളിൽ_ Afthab anwar °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° കൈൽ ഇത്രയും എഴുതിയ ശേഷം അവന്റെ ഡയറിയുടെ അടുത്ത പേജിൽ "ഓൺ ദോസ് നൈറ്റ്‌സ്" എന്നുള്ള ശീർഷകം എഴുതി . ഇതെഴുതിയപ്പോഴക്കും ജെന്നിനെ അവന്റെ റുബി ആന്റി എന്തോ ...കൂടുതൽ വായിക്കുക