ഫേക്ക് അകൗണ്ട്..(part 4)

Afthab Anwar️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️ മാതൃഭാരതി പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ചു എഴുതിയത് മലയാളം Fiction Stories

ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട്..അവസാന ഭാഗം Part 4..Afthab anwar©️ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ അന്ന് വെൽ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടായിരുന്നു പോയിരുന്നത് .അവർ എന്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ല. പകരം യുക്തികൂർമ്മത്തയോടെ ഒരു മറുപടി കൊടുത്തു .ബെന്നി : അലീന കമ്മിറ്റഡാണോ ...?കുമാരി : അല്ലല്ലോ ...?അലീന കമ്മിറ്റടല്ല .ബെന്നി : സത്യം..?കുമാരി : ...കൂടുതൽ വായിക്കുക